تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1377 
فلسفه وکلام 
دانشگاه قم 
 
فوق لیسانس 
 
جامعه شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
 
خارج