جامعه شناسی دین از دیدگاه ماکس وبر
39 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد و تیر 1379 - شماره 34 (16 صفحه - از 29 تا 44)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اشاره بی شک، دین و مطالعات مربوط به آن، از جمله پدیده هایی است که بلندایی به قامت و قدمت حیات انسانی دارد. این که اندیشمندان، متفکران دین شناس، چگونه و با چه زاویه ای و با چه مکانیسمی به مطاله دین می پردازند، و اساساً با کدامین ابزار یا ابزارهایی می توان بهتر به مطالعه دین پرداخت. سؤالی است که همواره توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است. بررسی دیدگاه متفکران به نام دین و جامعه شناسی دین و آشنایی با شیوه مطالعات آنان از جمله ضرورت های مهم در خصوص دین پژوهشی است. در همین راستا، برآن شدیم تا با دیدگاه یکی از جامعه شناسان به نام دین یعنی ماکسوبر آشنا شویم. معرفت یکی ازموضوعات مشترک جامعه شناسی وبر، ایده عقلانی شدن فزاینده زندگی به عنوان گرایش عمده و بیواسطه جامعه غربی است. وبر همچون مارکس، اسپنسر و دورکیم اساساً یک متفکر تکامل گراست که دل مشغول مسائلی همچون اضمحلال جامعه و فرهنگ «سنتی» اروپایی، ظهور علم جدید، سرمایه داری صنعتی، بوروکراتیزه شدن فزاینده و تمرکزگرایی سیاسی بود. وبر با مفهوم عقلانی شدن تلویحاً فرایندی را ترسیم می کرد که به موجب آن قوانین و رسوم قابل اندازه گیری، از نظر عقلانی به صراحت، انتظام و تعیّن یافته و به طور روزافزون جانشین احساس و سنت شوند. این مفهوم همچنین متضمن شکلی از کنترل هنجاری و نوعی از قدرت قانونی می باشد که وبر آن را اقتدار عقلانی مشروع نام نهاده است. وبر شیوه اخیر مشروعیت را، به عنوان الگوی «مبتنی بر اعتقاد به مشروعیت الگوهای ناشی از قواعد هنجاری تعریف کرده و آن را حق فرهیختگانی می داند که در پرتو چنین قواعدی و با هدف اجرای این قواعد، ترفیع یافته اند.» (وبر، 1947، ص 328). وبر این نوع سلطه مشروع را با اقتدار سنتی و فرهمند مقایسه کرده است. البته، ...